Licitacija vozila

15.06.2022.

Dana 24.06.2022. godine (petak) sa početkom u 10 časova u prostorijama JKP “Čistoća” – Mašinska radionica, Staparski put bb vršiće se prodaja javnim usmenim nadmetanjem-licitacijom u viđenom stanju  polovnih motornih vozila:

1. JUGO FLORIDA; broj šasije VX1103A0000052337;  broj motora 160A1000-1399814; godina proizvodnje 2006; registrovan, početna cena 118.000,00 dinara;
2. JUGO FLORIDA; broj šasije VX1103A0000052391;  broj motora 128A6.0640095001; godina proizvodnje 2007; neregistrovan, početna cena 94.000,00 dinara;
3. KAMION Fap-mercedes 12-13-autosmećar nadogradnja, nekompletan, neregistrovan, početna cena – 200.000,00 dinara.

Vozila se prodaju po principu “viđeno-kupljeno“ i neće biti primane reklamacije koje se odnose na ispravnost, kompletnost i tehničke karakteristike vozila.

Pravo učešća imaju poslovno sposobna fizička lica, pravna lica i preduzetnici uplatom iznosa od 10% početne vrednosti sredstva koje se licitira, na tekući račun preduzeća broj 205-506230-30 NLB Komercijalna banka, uz pismenu prijavu za učešće u javnom nadmetanju.

Prijava fizičkog lica sadrži:

1. Ime i prezime sa imenom jednog od roditelja;
2. Foto kopija ili očitana lična karta;
3. Kontakt telefon;
4. Dokaz o uplati depozita uz navođenje rednog broja sredstva za koje se uplata vrši;
5. Broj računa za vraćanje depozita;
Prijava pravnog lica ili preduzetnika sadrži:

1. Naziv pravnog lica, PIB i matični broj;
2. Dokaz o zakonskom zastupniku pravnog lica;
3. Fotokopija izvoda iz APR;
4. Posebno ovlašćenje za zastupanje na licitaciji;
5. Dokaz o uplati  depozita uz navođenja rednog broja sredstva za koje se uplata vrši;
6. Broj računa za vraćanje depozita.

Prijave sa dokazima i naznakom “za licitaciju“ dostaviti na adresu JKP „Čistoća”, Rade Drakulića 12, 25000 Sombor najkasnije do 10,00 časova dana 22.06.2022. godine.

Licitacioni korak u nadmetanju za vozila pod rednim brojem 1,2 i 3 iznosi 1000,00 dinara.

Kupac je učesnik licitacije-lice koje je ponudilo najveći iznos i koje je u roku uplatilo izlicitiranu vrednost uvećanu za iznos PDV-a i preuzelo izlicitirano sredstvo.

Kupac je dužan da najkasnije do 28.06.2022. godine izvrši uplatu izlicitirane vrednosti uvećanu za  iznos  20% PDV-a i o tome obavesti prodavca sa dokazom –potvrdom banke o izvršenoj uplati na tekući račun prodavca i nakon toga preuzima vozila.

Kupac snosi troškove prenosa vlasništva.

Smatra se da je kupac odustao od kupovine ako o tome izričito pismenim putem izvesti prodavca, ako u utvrđenom roku ne izvrši isplatu izlicitirane vrednosti.

Ukoliko kupac odustane od kupovine prodavac zadržava depozit, a kupac gubi pravo da ponovo učestvuje na javnoj prodaji istog vozila.

Sredstva koja se prodaju mogu se videti radnim danom od 20. do 22. juna 2022.godine u vremenu od 9 do 12 časova na lokaciji JKP “Čistoća” – mašinska radionica, Sombor, Staparski put bb i na sam dan licitacije.

Ostale informacije u vezi sa ovom licitacijom mogu se dobiti na tel.: 025/ 415-788, kontakt osoba Zdravko Sogić.

NAJNOVIJE VESTI

Prodaja vozila putem prikupljanja ponuda

Број: 01-02/50 Датум: 01. 03. 2023. Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Сомбор оглашава продају расходованих возила. Продаја ће се извршити на следећи начин: ПРОДАЈА ВОЗИЛА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА...

opširnije