Почетна | О нама | Орг. структура

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

I РЈ УПРАВА

Руководилац: Милош Радовановић,  Адреса: Раде Дракулића 12, Сомбор, Тел: 415-788, Моб: 063/112-32-28

 1/1/1 Општи сектор
Руководилац: Слађана Лаличић
Тел: 415-788, локал 202
Моб:063/112-34-16
e-mail opsti@cistoca.co.rs

1/2 Финансијски сектор

Руководилац: Љубица Буловић
Тел: 415-788, локал 229
Моб: 063/548-726
1/2/2 Одељење комерцијалних послова
Руководилац сектора: dipl. ecc Здравко Согић
Тел: 415-788, локал 216
Моб: 063/548-604
Сектор за планирање, развој и инвестиције
Руководилац сектора: Маријета Малбаша
Тел: 025/54-14-226
Моб: 063/112-34-64

1/1/2 Одељење унутрашње контроле и безбедности
Шеф одељења: Милан Мискин
Стапарски пут bb, Сомбор
Тел: 025/5414-226
Моб: 063/548-989

1/2/1 Одељење рачуноводство и књиговодство
Шеф рачуноводства: Наташа Чепић
Тел: 415-788
Моб: 063/381-008
Локал: 230
1/2/3 Одељење наплате
Руководилац: Мићо Тришић
Тел: 415-788, локал 214
Моб: 063/548-854
Е-mail naplatna@cistoca.co.rs

II РЈ ХИГИЈЕНА

Руководилац:  Срђан Терзић, Тел: 025/5414-226, Моб: 063/548-897 Email: higijena@cistoca.co.rs
2/1 Одељење сакупљања и транспорта отпада
Делатност: послови сакупљња комуналног отпада, санирање дивљих депонија, организовање месеца чистоће у граду и насељеним местима, пражњење септичких јама транспорт кабастог и грађевинског отпада и други послови.
2/3 Одељење јавне хигијене
Делатност: одржавање чистоће површина јавне намене по усвојеном Програму рада, пражњење канти за отпатке; чишћење снега; прање и поливање коловоза.
Пословођа: Иван Коломпар
Косовска 8, Сомбор
Моб: 063/548-608

2/5 Одељење зоохигијене
Делатност: хватање паса и мачака луталица, вођење прописних евиденција зоохигијенске службе, смештај, исхрана и брига о здраственом стању ухваћених животиња и прикупљање угинулих животиња са јавних поврсина.
Данијела Станко
Бездански пут bb, Сомбор (улаз са Моношторског пута)
Моб: 063/112-57-51

2/2 Одељење депоновање отпада
Делатност: послови планског и организованог депоновања отпада, вођење евиденције о одложеном отпаду, контрола и евиденције улазака и излазака правних и физичких лица у комплекс депоније.
Депонија “Ранчево”
Пословођа: Дејан Брбаклић
Моб: 062/880-37-23

2/4 Одељење за селекцију отпада (Рециклажни центар)
Делатност: сакупљање, откуп, селекција, балирање и продаја амбалажног отпада (пластика, папир, картон, лименке…)

Пословођа одељења:
Александар Пеић
Моб 063/111-46-40

2/6 Одељење хигијене

Делатност: изнамљивање контејнера од 5м3, изнамљивање мобилних  покретних тоалета, изнаљивање специјалног возила за одвожење течног фекалног и другог отпада.

Пословођа одељења:
Драгослав Матијевић
Моб 063/112-34-85

III ОДРЖАВАЊЕ

Руководилац: /, Адреса: Стапарски пут bb, Сомбор, Тел: 025/54-14-226

3/1 Одељење техничког одржавања
Делатност: поправка и сервисирње моторних возила, радних машина и опреме; регистрација моторних возила; контрола дневне техничке исправности возила и радних машина; издавање путних налога; послови магацина резервних делова.
Пословођа: Немања Загорац
Тел: 025/54-14-226 Моб: 063/548-942
Email: nemanja.zagorac@cistoca.co.rs

3/2 Одељење машинског одржавања
Делатност: производња и поправка контејнера, посуда за отпад и канти за отпатке; браварско заваривачки послови; металостругарски послови и израда разне металне галантерије.
Пословођа: Иван Лехота
Тел: 025/54-14-226 Моб: 063/548-763