Прописи

19.1.2024. Члан 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање
27.12.2023.-Члан 8.Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање
03.10.2023.-Члан 8.Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање
Члан 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање
Правилник о јавним набавкама и набавкама ЈКП 2020
Одлука о промени оснивачког акта ЈКП
Прве измене и допуне Статута 2020
Сагласност на Прве измене и допуне Статута 2020
Одлука о додељивању искључивих права за обављање делатности пружања услуга на које се закон о јавним набавкама не примењује 2021
Одлука о одржавању чистоће на територији Града Сомбора
Програм контроле и смањења паса и мачака луталица 2021-2025
Правилник о постављању посуда за привремено одлаг.отпада
Правилник ИКТ безбедност 2017
Правилник о унутрашњем узбуњивању у ЈКП 2015
Правилник о заштити података о личности ЈКП
Члан 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласнопсти за ново запошљавање
Члан 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање