Kampanja „Reciklaža nije blamaža“


Prosečan stanovnik Grada Sombora dnevno proizvede 0,9 kg komunalnog otpada, a na deponiju „Rančevo“ se trajno odloži 66.202 tone komunalnog otpada. Prema izveštaju Reciklažnog Centra, tokom 2017. godine, putem primarne ili sekundarne selekciju izdvojeno je i na reciklažu predato 470 tona raznih sekundarnih sirovina. Iz navedenih podataka se može zaključiti da se u Gradu Somboru izdvaja samo 0,71% sekundarnih sirovina iz komunalnog otpada. Ovi podaci se odnose samo na poslovanje JKP „Čistoće“ Sombor, te u ovaj konačni rezultat nisu uračunati podaci ostalih legalnih i nelegalnih sakupljača sekundarnih sirovina.

Navedeni podaci i briga za životnu sredinu, su jedan od osnovnih motiva pokretanja ove kampanje, kao i pronalaženje način kako uticati na svest korisnika usluga JKP „Čistoće“, u pravcu promene odnosa prema otpada uopšte i mogućnostima njegovog iskorišćenju u svrhu reciklaže.

Sa tom namerom, određeni su ciljevi kampanje, ciljne grupe i aktivnosti koje će se sprovoditi.

Za dve nedelje koliko kampanja traje, podeljeno je 80 posuda za sakupljanje ambalažnog stakla, preko 100 kutija za papir, nekoliko desetina vreća. Sakupljeno je preko 3.500 kg staklene ambalaže, otpadnog papira, kartona i aluminijumskih limenki. U ove akcije su se do sada aktivno uključila 33 ugostiteljska objekta, zaposleni u Gradskoj Upravi i svim institucijama u zgradi Županije, JKP, nekoliko osnovnih i srednjih škola, Mesne Zajednice i organizacije civilnog gruštva.

Naravno ovo ni blizu nije konačan broj organizacija i instucija koje će u ovogodišnju kampanju uključiti, jer je kampanja tek na početku. Na ovim stranicama će se
objavljivati rezultati i isticani pozitivni primeri pojedinaca, organizacija iinstitucija.

Naravno treba spomenuti da kampanju u potpunosti podržava naš operater SEKOPAK, kao ipojedini recikleri, poput Greentech Novi Sad.

Kampanja „Reciklaža nije blamaža“

© Sva prava zadržana JKP ČISTOĆA . Izrada web sajta BIT Soft