Ekosavet br. 3

  • Mnoge predmete možemo da koristimo više puta pre nego što ih odbacimo kao neupotrebljive.
  • Potrudimo se da naš kućni otpad selektujemo po grupama i  odložimo u različite (obeležene) kontejnere za plastiku, staklo, papir.
  • Ukoliko takvih kontejnera još nema kod Vas, ipak selektujte različit kućni ambalažni otpad po grupama. Tako razdvojen otpad možete odložiti u posude na javnim površinama ili doneti u Reciklažni Centar JKP "Čistoće" na dalji proces prerade. Ovaj ambalažni otpad neće završiti na deponiji, a može se nešto i zaraditi.
  • Ovako radvojen (selektovan) ambalažni otpad se sakuplja i dalje koristi kao sekundarna sirovina za nove proizvode, odnosno reciklira se i na taj način se ponovo upotrebljava, pri čemu se istovremeno smanjuje količina ambalažnog otpada i količina primarnog sirovog materijala za pravljenje novog proizvoda.

© Sva prava zadržana JKP ČISTOĆA . Izrada web sajta BIT Soft